Het studieprogramma

Onze vierjarige opleiding Docent muziek bestaat uit drie fases:

• de propedeuse

• de hoofdfase (2e en 3e jaar)

• de afstudeerfase

 

De propedeuse

Motto: ‘waarnemen, verkennen en ontmoeten’

 

In het eerste jaar maak je vanuit een open en onderzoekende houding kennis met muziekpedagogie en de hoofdlijnen van het antroposofisch mensbeeld. In jouw praktische musiceervakken (eigen instrument, piano, zang, gitaar, lier, Choroi-fluit, ensemble, koor) leg je een stevig fundament voor je toekomstige beroep. Muziek leer je tevens benaderen vanuit de cognitie (muziektheorie), de kunstzinnige/zintuiglijke ervaring (muziekfenomenen) en de beweging (euritmie).

Je oriënteert je in het beroep door te hospiteren en stages te lopen in het primair en voortgezet onderwijs. Het kernvak methodiek en didactiek bereidt je voor op het verzorgen van je eerste muzieklessen op de basisschool. Het aanleren van liederen staat daarbij centraal.

In het eerste studiejaar moet je stilstaan bij de vraag, of jij je daadwerkelijk met de opleiding en het beroep wilt verbinden. Deze reflectie wordt ondersteund vanuit de studiebegeleiders en je portfolio. De propedeuse is immers ook een jaar van oriëntatie en selectie. Het komt soms voor dat een student naar een beter passende opleiding wordt doorverwezen. De propedeuse wordt afgesloten met het propedeusegetuigschrift, zodra alle 60 studiepunten van het eerste studiejaar zijn behaald. De student heet dan ‘hoofdfase-bekwaam’. De propedeuse moet binnen twee studiejaren worden afgesloten.

 

 

De hoofdfase

Motto jaar 2: ‘herkennen, verwerken en verdiepen’

Motto jaar 3: ‘kunstzinnig hanteren vanuit inzicht’

 

Aan het einde van het derde jaar moet je in staat zijn om zelfstandig les te geven. Je wordt dan geacht vaardig te kunnen musiceren, lessen te verzorgen en samen te kunnen werken binnen een (school)organisatie.

Terwijl de propedeuse draait om het ‘wat’ van het beroep, treedt in de hoofdfase het ‘hoe’ en het ‘waarom’ naar de voorgrond. Het onderwijs wordt gaandeweg minder voorgestructureerd aangeboden. Nu word je geacht doelgericht kennis te kunnen verwerven, problemen te formuleren en eigen oplossingen aan te dragen. Al doende verwerf je het inzicht om zelfstandig vorm te geven aan leerplannen, leerlijnen en leerprocessen. Stageopdrachten worden omvangrijker en complexer. Naast het aanleren van liederen voer je nu ook klankspelen uit met instrumenten en doe je ervaring op voor een schoolkoor. In het derde jaar kies je een stageplaats in het primair of voortgezet onderwijs.

Aan het einde van de hoofdfase heb je nagenoeg alle muziektheoretische en musiceervakken afgerond, en zijn je ambachtelijke en creatieve vermogens behoorlijk ontwikkeld. Je bent nu nu ‘afstudeerfase-bekwaam’.

 

 

De afstudeerfase

Motto: ‘integreren en bewust scheppen’

 

De afstudeerfase is een periode van specialisatie en afronding. Studenten doen nog eens veel praktijkervaring op in verschillende stages binnen het reguliere (niet vrijeschool) onderwijs, het buitenschoolse muziekonderwijs en binnen de zorgsector. Hiernaast bereid je je voor op het afstuderen. Je kiest een stageplek in samenhang met jouw onderzoek rondom je afstudeerproject (scriptie). Dit alles vraagt tegenwoordigheid van geest, om alle kennis en vaardigheden te integreren en bewust scheppend in muziekpedagogische processen te staan.

Aan het einde van de opleiding moet je in staat zijn om je visie op onderwijs in het algemeen en muziek- en kunstonderwijs in het bijzonder te verantwoorden en je eigen positie daarbinnen aan te geven.

Het afstuderen bestaat uit drie onderdelen:

1. Een scriptie over een actueel onderwerp dat relevant is voor de praktijk van het muziekonderwijs.

2. Een openbare eindpresentatie rondom het onderwerp van de scriptie.

3. Een eindgesprek met een eindexamencommissie.

 

 

Download onze opleidingsbrochure

Contact

Opleiding Docent muziek

Hogeschool Leiden

Zernikedreef 11
2333 CK  Leiden

(071) 518 88 00